Skip to main content

نگارش متن اقرار، سهم خود را از اموال دریافت کند، این اسناد از نظر قانون اعتباری نخواهند داشت، چرا که مالکیت اموال تقسیم شده بین ورثه، متعلق به شخص دیگری (مورث) است. در نتیجه اگر ورثه اموال را تحت عنوان سهم به یک دیگر منتقل کنند، هر یک از آن ها می توانند بعد از فوت نیز نسبت به سهم الارث اعتراض داشته باشند و مجددا، سهم دریافت کنند. …