Skip to main content


پتی نیوز –
فهرست قیمت برخی از انواع روغن حیوانی موجود در بازار به شرح زیر است؛
 

نام کالا 
قیمت (تومان)

روغن حیوانی شکلی – 450 گرم
۹۹,۵۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گاوی و گوسفندی رزکالی – 450 گرم
۹۷,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گاوی گوسفندی بویان – 0.5 کیلوگرم
۱۰۴,۵۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک منش – 450 گرم
۱۱۰,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گاوی هاوین – 500 گرم
۱۱۲,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی مخلوط گاو وگوسفندی هاوین – 500 گرم
۱۱۷,۵۰۰

روغن حیوانی سلوا – 500 گرم
۱۴۸,۸۰۰

روغن حیوانی شکلی – 900 گرم
۱۹۰,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز و روغن حیوانی اعلاء باستانی – 450 گرم
۲۰۷,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص و روغن حیوانی اعلاء باستانی – 450 گرم
۲۲۴,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گاوی گوسفندی بویان- یک کیلویی
۲۲۵,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی مخصوص نیک منش – 900 گرم
۲۲۵,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گاوی و گوسفندی آرتیشو – 1 کیلوگرم
۲۳۵,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز باستانی – 900 گرم و روغن حیوانی اعلاء باستانی – 900 گرم
۳۹۲,۰۰۰

روغن حیوانی کرمانشاهی گوسفندی بویان – یک کیلوگرم
۴۱۵,۰۰۰

 
∎​