Skip to main content

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: مذاکرات برای واردات صورت گرفته و در حال پیشرفت است و اکنون آمادگی و زیرساخت برای واردات گاز وجود دارد.
نوشته ایران از کشورهای همسایه گاز وارد می‌کند اولین بار در پتی نیوز پدیدار شد.