Skip to main content


پتی نیوز –
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: از زمان برداشت تا کنون ۵۰ هزار و ۱۶۸ تن گندم از کشاورزان نقاط مختلف استان سمنان خرید تضمینی شد.
منوچهری می گوید: ارزش ریالی ۵۰ هزار و ۱۶۸ تن گندم خریداری شده در استان سمنان پنج هزار و ۷۸۷ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال است و اکنون چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال از مطالبه گندمکاران استان سمنان پرداخت شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان می گوید: در زمان اوج برداشت گندم ۳۰ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان فعال بود و اکنون ۱۶ مرکز در نقاط مختلف استان آماده خرید تضمینی گندم از کشاورزان است.

∎​