Skip to main contentبه گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، متن این گزارش به شرح زیر است:
در راستای رویکردها و سیاست های دولت سیزدهم، برنامه تحول بخش کشاورزی با مدیریت جهادی براسـاس توصیه هـای مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقـاب و با احصای وضعیـت موجود، چالش ها، ظرفیت های مغفول و مشکلات حل نشده بخـش کشـاورزی در حوزه هـای مختلـف از سوی وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ارائه شده است.
در این برنامه، دو راهبـرد اساسـی امنیـت غذایـی پایـدار بـا تأکیـد بـر ظرفیت هـای داخلـی و مدیریـت دانـش بنیـان و صنعتـی و تجاری سـازی کشـاورزی مـورد توجـه جـدی قـرار دارد.
از آنجا که یکـی از مؤلفه هـای مهـم اقتـدار ملـی، اقتـدار غذایـی اسـت و اقتـدار کشـاورزی ناشـی از اقتـدار غذایی اسـت بــرای دســتیابی بــه اقتــدار کشــاورزی، ۶ رویکرد اساســی مدیریــت زنجیـره تأمیـن و ارزش کشـاورزی، مدیریـت تصمیم هـا و سیاسـت های کشـاورزی، تأمیـن مالـی و سـرمایه گذاری، تحقیقات و نوآوری های کشـاورزی، هوشمندسـازی کشـاورزی و اسـتفاده از ظرفیـت فعـالان کشـاورزی اولویت های وزارت جهاد کشاورزی برای رفع چالش ها و مشکلات بخش کشاورزی در این دوره است.
اتخاذ سیاست های حمایتی و قیمت گذاری منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزیهمزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای اصلاح قیمت ها و تعیین و ابلاغ آن متناسب با تورم به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اقدام کرده است. تعیین و ابلاغ قیمت ۷۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم که نسبت به سال گذشته از افزایش ۵۰ درصدی برخوردار است و همچنین تعیین و ابلاغ قیمت ۱۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا که نسبت به سال پیش از آن، ۹۲ درصد افزایش داشته است یکی از این اقدامات بوده و بی تردید بر افزایش این دو محصول راهبردی در سال زراعی آینده اثرگذار خواهد بود.
در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، “بسته حمایتی کشت قرردادی گندم” و “بسته حمایتی زعفران” نیز تصویب شده است و با توجه به خشکسالی بی سابقه کشور به منظور حمایت از دامداران، خرید حمایتی ۱ میلیون راس دام مازاد عشایر با قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان و همچنین خرید حمایتی دام سبک روستایی نیز با قیمت هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان و دام سنگین با قیمت هر کیلوگرم ۵۹ هزار تومان در قالب تولید قراردادی و به منظور تامین ذخایر راهبردی به تصویب رسیده است.
تصویب خرید سیب صنعتی استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی و خرید خرمای استعمران خوزستان از دیگر مصوبات شورای قیمت گذاری برای حمایت از باغداران در این مدت بوده است.
اصلاح قیمت چغدرقند و تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومانی برای خرید تضمینی این محصول که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۷ درصد افزایش داشته، از دیگر مصوبات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بوده است. علاوه بر این، مقرر شده به ترتیب ۱۳۰ و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم  برای کشت های پائیزه و بهاره چغندر به عنوان کمک هزینه حمل به قیمت خرید تضمینی اضافه شود.
تامین نهاده های تولیدات زراعی و دامیدر دوره ۱۰۰ روزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم و همزمان با آغاز سال زراعی جدید، نهاده های تولید محصولات زراعی از جمله بذر، کود و سم برای کشت پاییزه شامل ۸۵۸ هزار تن انواع کود یارانه ای (۶۶۴ هزار تن انواع کود ازته، ۱۱۴ هزار تن کود فسفاته و ۸۰ هزار تن کود پتاسه) و همچنین ۳۵ هزار تن انواع بذور، سموم و کودهای غیر یارانه ای تامین و تدارک شده است. ۸۰ درصد از انواع کودهای تامین شده از تولیدات داخلی و ۲۰ درصد وارداتی بوده است. روند تامین و مدیریت توزیع نهاده‌های دام و طیور بین دامداران و مرغداران اعم از صنعتی، روستایی و عشایری نیز بهبود یافته است و با پیشنهاد به دولت و موافقت هیات وزیران با واردات ۹۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی مورد نیاز برای جبران کاهش تولید جوجه یکروزه کشور، گام مهمی در جهت پایداری تولید گوشت مرغ برداشته شده است.
در این مدت، با بهبود فرآیندها و هموار شدن مسیر تولید، آرامش بر حوزه تولید و عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار حاکم شده است.
تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردمتامین ۲.۲ میلیون تن گندم، ۳۶۱ هزار تن روغن خام، ۲۵۱ هزار تن شکر و ۵۱ هزار تن برنج از خارج و همچنین عرضه ۲.۹ میلیون تن گندم نانوایی، ۴۲۸ هزار تن گندم صنف و صنعت، ۱.۷ ملیون تن آرد یارانه ای، ۶۴۱ هزار تن آرد نانوایی های آزادپز، ۲۷۶ هزار تن آرد صنف و صنعت و همچنین توزیع ۳۲۸ هزار تن روغن خام، ۱۲۴ هزار تن برنج و ۱۰۷ هزار تن شکر از جمله اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی در ۱۰۰ روزه نخست فعالیت دولت سیزدهم بوده است.
تولید محصولات دام و طیوردر ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تن شیرخام، ۲۶۱ هزار تن گوشت قرمز، ۵۷۵ هزار تن گوشت طیور و ۴۰۰ هزار تن تخم مرغ تولید شده است. در این مدت، ۴۲۷ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و ۱۲.۳ میلیون قطعه جوجه یکروزه تخمگذار تولید و با اجرای طرح احیای مرغ لاین به منظور تامین گله اجداد مرغ گوشتی، از مجموع برنامه ۱۷۸ هزار و ۵۲۰ قطعه جوجه ریزی خط D اجداد ملی آرین در سال ۱۴۰۰، میزان ۶۸ هزار و ۴۳۰ قطعه جوجه ریزی محقق شده است.
توسعه مشارکت تشکل ها در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات بخش کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی با اعتقاد به این که بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است،   بر افزایش نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات بخش کشاورزی تاکید دارد و با برگزاری نشست هایی با نمایندگان اتحادیه ها و تشکل‌ها و تعاونی های تولیدی بخش کشاورزی و صنایع غذایی، برای افزایش مشارکت آنان در مدیریت بخش کشاورزی تلاش کرده است. از جمله این نشست ها  می توان به برگزاری جلسات مشترک با اعضای اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی تهران و همچنین نشست های جداگانه با اتحادیه ها و تشکل های تولیدی حوزه دام  و طیور، شیلات، زراعت و باغبانی کشور، نشست با انجمن صنایع روغن کشی و انجمن کارخانجات روغن نباتی و نمایندگان کارخانجات چغندر و نیشکر، اشاره کرد.
رایزنی برای توسعه همکاری های بین المللی کشاورزیتوسعه همکاری های بین المللی کشاورزی، از جمله رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی برای تحول در بخش کشاورزی کشور در این دوره است. در این راستا، وزیر جهاد کشاورزی دیدارهای جداگانه ای با رئیس مجلس شورای ملی سوئیس و مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری به منظور توسعه همکاری ها و مبادلات تجاری کشاورزی برگزار کرده است و همچنین، در دیدارهایی با سفیران کشورهای برزیل و نروژ در ایران بر انتقال فناوری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی ایران و نیز در دیدار با سفیر ایران در روسیه بر لزوم رفع مشکل حمل و نقل کالاهای کشاورزی و بهره گیری از ظرفیت ترانزیت کالا از طریق دریا، عرضه محصولات کشاورزی ایران از طریق شبکه فروشگاه های زنجیره ای روسیه تاکید کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در گفتگوی تلفنی با وزیر کشاورزی عراق بر لزوم رفع مشکلات حمل و نقل کالاهای کشاورزی، اعلام به هنگام محدودیت ها برای صادرات کالاهای ایرانی و اجرای موافقتنامه های گیاهی و دامی بین دو کشور تاکید کرد.
همکاری با نهادهای انقلابی فعال در حوزه کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی کشوربا عنایت به نقش نهادهای انقلابی فعال در حوزه کشاورزی در ارتقای امنیت غذایی کشور، وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم بر بهره گیری از ظرفیت این نهادها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی تاکید داشته است و در این مدت، گام دوم اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها با مشارکت ۳۰۰ هزار کشاورز در سطح ۲.۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ۱۵ استان کشور در تفاهم با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آغاز شده و همچنین در نشست با رئیس بنیاد مستضعفان تعاملات لازم برای تامین مالی و مشارکت در اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم از جمله توسعه کشاورزی قراردادی، توسعه زنجیره تولید، تامین نهاده ها و مشارکت در راه اندازی شبکه تلوزیونی کشاورزی ایران، انجام گرفته است. علاوه بر این، در نشست با قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برای توسعه زنجیره های تولید و تامین محصولات کشاورزی، هماهنگی های لازم صورت پذیرفته و در نشست مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، تفاهم نامه ای در راستای توانمندسازی روستاییان و عشایر تحت پوشش این نهاد، امضا شده است.
تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و مدیریت یکپارچه تولید و بازرگانی بخش کشاورزیبا دستور رئیس جمهوری، از آغاز دولت سیزدهم اجرای قانون انتزاع و مدیریت یکپارچه زنجیره تامین محصولات کشاورزی (تولید، توزیع، نظارت) توسط وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر، با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی، همه زنجیره تامین و توزیع و پایش و نظارت بر محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانه های صمت، دادگستری و نیروهای سازمان بسیج مستضعفین انجام می شود.
آغاز توزیع هوشمند اقلام خوراکی و محصولات کشاورزیدر راستای کاهش فاصله قیمت مزرعه تا سفره محصولات اساسی کشاورزی و حذف واسطه های غیرضرور، توزیع هوشمند محصولات اساسی با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم قرار گرفته است و به این منظور، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران ماموریت یافته است تا توزیع هوشمند محصولات کشاورزی را  ساماندهی کند. در این مدت، توزیع هوشمند مرغ منجمد، تخم مرغ، شکر، روغن و برنج از طریق یکی از سامانه های اینترنتی در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، یزد و مشهد درب منازل در حال انجام است و علاوه بر گسترش شهرها، توزیع هوشمند ۲۵ قلم کالاهای اساسی و همچنین عرضه میوه شب عید تا پایان سال جاری هدفگذاری شده است.
بررسی میدانی مسائل مشکلات بخش کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی در ۱۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم، به منظور بررسی میدانی مسائل مشکلات بخش کشاورزی به استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، بوشهر، فارس، اردبیل و سمنان سفر کرده و با پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت برای رفع مشکلات بخش کشاورزی تلاش کرده است.
تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز عشایر کشوردر مدت ۱۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم، هفت میلیون و ۲۴۲ هزار لیتر سوخت رسانی، دو میلیون و ۱۱۰ هزار تن آبرسانی سیار و ۱۸۰ هزار تن نهاده دامی بین عشایر توزیع و خرید حمایتی ۹۶ هزار راس دام عشایر انجام شده است.
سرمایه گذاری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزیدر ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت سیزدهم، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی جذب و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی به استان ها ابلاغ شده است. در این مدت، بیش از ۱۵ هزار دستگاه تراکتور زراعی و باغی به کشاورزان به صورت تسهیلاتی، ۸۰۰ دستگاه انواع کمباین غلات و ۱۸ هزار دستگاه انواع دنباله بندهای عمده و اساسی تامین و تحویل شده است.
اجرای طرح های آب و خاکدر ۱۰۰ روز فعالیت دولت سیزدهم، ۱۹۵۴ هکتار شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، ۸۹۰ هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، ۱۴ هزار و ۴۸۶ هکتار توسعه سامانه های نوین آبیاری، ۴ هزار و ۲۶۴ هکتار زهکشی اراضی کشاورزی و احیا و مرمت قنات ها در سطح ۱۵۲ کیلومتر انجام شده است. با این اقدامات، پیش بینی می شود موجب کاهش  ۵۸ میلیون متر مکعبی مصرب آب کشاورزی شده باشد.
تامین و پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت بیمه خشک سالی سال زراعی۱۴۰۰-۱۳۹۹پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت بیمه محصولات کشاورزی سال زراعی گذشته که توسط دولت قبل پرداخت نشده بود از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰۰  روز فعالیت دولت سیزدهم است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بخش عمده مطالبات مربوط به خسارت محصولات کشاورزی بیمه‌شدگان پرداخت شود.
تحویل ۵ میلیون دز واکسن کووپارس به وزارت بهداشتوزیر جهاد کشاورزی در هفته نخست تصدی مسئولیت، با حضور در موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، این مجموعه تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی را مامور به کمک و همکاری بیشتر با سیستم بهداشت و درمان کشور کرد. در این راستا طی مدت زمان کوتاهی با پیگیری‌های مستمر انجام شد و علاوه بر اخذ مجوز اضطراری تزریق واکسن کوو پارس، ۵ میلیون دز از واکسن رازی کوپارس در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.