Skip to main content


تکمیل و عملیاتی شدن فاز  ١١ پارس جنوبی آن هم بعد از گذشت ۲۷ سال، جلوه‌ای از توان مهندسان ایرانی است. این پروژه تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کرده و ۲۰ میلیارد دلار درآمدِ سالانه برای کشور دارد
تکمیل و عملیاتی شدن فاز  ١١ پارس جنوبی آن هم بعد از گذشت ۲۷ سال، جلوه‌ای از توان مهندسان ایرانی است. این پروژه تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کرده و ۲۰ میلیارد دلار درآمدِ سالانه برای کشور دارد