Skip to main content


در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط عملکرد بسیار منفی‌ای از خود ثبت کردند اما صندوق‌های طلا درخشان بودند.