Skip to main content


پتی نیوز –

قیمت هایما  7X محصول ایران‌خودرو بر اساس مصوبه 614 شورای رقابت مصوب شد.
به گزارش فارس، پس از بررسی پیشنهاد کارگروه خودرو قیمت محاسبه شده خودروی هایما  7X، اعلامی توسط سازمان حمایت با اکثریت آراء حاضرین تصویب شد و بر این اساس قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه تعیین شد.

∎​