Skip to main contentدر حالیکه نیاز سالانه روغن خوراکی در کشور چیزی در حدود 1.5 میلیون تن می باشد، 2.5 میلیون تن میزان واردات روغن به کشور است. حال با وجود 1 میلیون تن واردات چه چیز باعث شده در هفته های اخیر وضعیت این محصول مهم در سبد خانوار به هم ریخته و شاهد کمبود روغن خوراکی در بازار باشیم؟آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
تحریریه