Skip to main content

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصمیم‌گیری درباره قطع اینترنت با بنده نیست از وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور باید سوال کنید.
نوشته زارع‌پور: رفع قطع اینترنت را از وزیر کشور بخواهید اولین بار در پتی نیوز پدیدار شد.