Skip to main content

دو شرکت بزرگ خودور سازی ایران یا به عبارتی بهتر دو مونتاژ کار بزرگ کشور با سوء استفاده از قوانین حمایت از تولید در چند سال اخیر برای خود رانت گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. صورت‌های مالی این دو شرکت نشان ‌می دهند آنها به جای تولید خودرو و بهبود کیفیت آن روی خرید زمین، واردات ریل آسانسور، واردات بنز، خرید سهام بانک‌ها، ایجاد دامداری و ده‌ها عنوان کار غیر مرتبط دیگر تمرکز کرده‌اند.نتیجه ترک فعل این دو شرکت در زمینه بهبود کیفیت خودروها تلفات جاده‌ای گسترده معادل سقوط یک هواپیما مسافر بری در هر هفته است. وقت آن رسیده تا مسئولین با تفکیک بین مونتاژ کاران و تولید کنندگان واقعی بساط رانت را برچیده و زحمات و مشکلات مردم در حوزه خودرو را برطرف نمایند.