Skip to main content

مرکز پژوهش های مجلس در راستای تهیه گزارش نظارتی بر احکام قانونی مجوزهای کسب وکار به بررسی پدیده فروش مجوزهای کسب وکار پرداخت. – مرکز پژوهش های مجلس در راستای تهیه گزارش نظارتی بر احکام قانونی مجوزهای کسب وکار به بررسی پدیده فروش مجوزهای کسب وکار پرداخت.